Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

ZARZĄDZENIE NR 27/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Armii Krajowej w Gródku

z dnia 30.04.2021 r.

 

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Gródku

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
 2. Od 4 maja 2021 r. do 16 maja 201 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV– VIII szkoły  podstawowej.
 3. Od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę w tzw. trybie hybrydowym. Zajęcia są realizowane w taki sposób, że:

               a) nie więcej, niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole.

               b) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Harmonogram nauczania hybrydowego w klasach IV – VIII opracowany przez Dyrektora Szkoły stanowi     załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

4. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas I – VIII uczą się stacjonarnie w szkole.

5. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 

§ 2.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela  z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 30 minut, 15 minut przeznaczone jest na pracę własną ucznia, lub indywidualne konsultacje z nauczyciele prowadzącym zajęcia.
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole  (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

§ 3.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:
 2. zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć
 3. nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
 4. weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Małgorzata Fyda – Wiśniowska

DYREKTOR SZKOŁY

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  27/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku

z dnia 30.04.2021 r.

 

 1. Harmonogram nauczania hybrydowego klas IV – VIII w dniach od 17 maja 2021 r.  do 28 maja  2021 roku:

 

 

dzień tygodnia

nauka stacjonarna - klasa

nauka zdalna - klasa

Poniedziałek – 17.05.2021

VI, VIII

IV, V, VII

Wtorek – 18.05.2021

 

VI, VIII

IV, V, VII

Środa – 19.05.2021

 

VI, VIII

IV, V, VII

Czwartek – 20.05.2021

 

VI, VIII

IV, V, VII

Piątek – 21.05.2021

IV, V, VII

VI, VIII

 

Poniedziałek – 24.05.2021

 

IV, V, VII

 

VI, VIII

 

Wtorek – 25.05.2021

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 

Środa – 26.05.2021

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 

Czwartek – 27.05.2021

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 

Piątek – 28.05.2021

 

IV, V, VII

 

VI, VIII

 

 

 

 

Data dodania: 2021-04-30 13:16:06
Data edycji: 2021-05-10 11:13:55
Ilość wyświetleń: 346

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej