Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

ZARZĄDZENIE NR 26/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Armii Krajowej w Gródku z dnia 22.04.2021 r.

 

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Gródku.

 

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Od 26 kwietnia 2021 r. do 02 maja 2021 r. nauka uczniów klas I – III odbywa się w systemie hybrydowym.

2. Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły w poszczególne dni tygodnia zgodnie z poniższym harmonogramem.

3. Harmonogram nauczania hybrydowego klas I – III w dniach od 26 kwietnia 2021 r.   do 02 maja  2021 roku:

 

 

dzień tygodnia

nauka stacjonarna - klasa

nauka zdalna - klasa

Poniedziałek – 26.04.2021

I, II

III

Wtorek – 27.04.2021

III

I, II

Środa – 28.04.2021

I, II

III

Czwartek – 29.04.2021

III

I, II

Piątek – 30.04.2021

III

I, II

 

4. W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się  stacjonarnie.

 

§ 2.

1. Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły podstawowej w zakresie dotyczącym klas IV – VIII.

2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania Szkoły zgodnie z § 2 ust. 1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

§ 3.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut ( 30 minut zajęcia online, 15 minut praca własna ucznia, lub konsultacje indywidualne uczeń – nauczyciel).
 2.  Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

§ 4.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć:
  • zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
  • nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
  • weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformach i Office 365.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej   w Gródku

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Małgorzata Fyda - Wiśniowska

/DYREKTOR SZKOŁY/

Data dodania: 2021-04-22 19:08:54
Data edycji: 2021-04-23 11:15:48
Ilość wyświetleń: 443

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej