Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

ZARZĄDZENIE NR 21/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Armii Krajowej w Gródku

z dnia 19.03.2021 r.

 

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Gródku

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się następuje:

 

§ 1.

 1. Od dnia 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej w zakresie dotyczącym klas I – VIII.
 2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

§ 2.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut ( 30 minut zajęcia online, 15 minut praca własna ucznia, lub konsultacje indywidualne uczeń – nauczyciel).
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

§ 3.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć:
  • zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
  • nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
  • weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformach i Office 365.

 

 § 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Gródku

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Małgorzata Fyda – Wiśniowska

                                                                                                                    /DYREKTOR SZKOŁY/

Data dodania: 2021-03-18 08:03:52
Data edycji: 2021-03-19 16:16:46
Ilość wyświetleń: 262

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook