Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Armii Krajowej w Gródku z dnia 14.01.2021 r.

 

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Gródku

 

Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Do 31 stycznia 2021 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV– VIII szkoły  podstawowej.
 2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 § 2.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela  z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 30 minut, 15 minut przeznaczone jest na pracę własną ucznia, lub indywidualne konsultacje z nauczyciele prowadzącym zajęcia.
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

§ 3.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:
 2. zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć
 3. nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
 4. weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Małgorzata Fyda - Wiśniowska

Dyrektor Szkoły

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2020/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Armii Krajowej w Gródku z dnia 14.01.2021 r.

 

w sprawie: organizacji pracy w oddziale przedszkolnym od 18 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870,1960 i 2087 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Od 18 stycznia 2021 r. obowiązuje kontynuacja kształcenia stacjonarnego w oddziale przedszkolnym
 2. Zajęcia logopedyczne w oddziale przedszkolnym ustalone według wskazań w opiniach realizowane są stacjonarnie w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć od września 2020 r.

§ 2.

 1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom oddziału przedszkolnego uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 obowiązują: „Procedury organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19” zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz z dnia 6 listopada 2020 r.
 2. Stołówka szkolna dla oddziałów przedszkolnych pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r.
 3. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa i aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS. 

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. 

 

 

Małgorzata Fyda - Wiśniowska

Dyrektor Szkoły

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2020/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Armii Krajowej w Gródku z dnia 14.01.2021 r.

w sprawie: organizacji pracy w klasach I-III od 18 stycznia 2021 r.

 

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870,1960 i 2087 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 )zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Od 18 stycznia 2021 r. obowiązuje kształcenie stacjonarne w klasach I-III szkoły podstawowej
 2. Zajęcia logopedyczne w poszczególnych klasach ustalone według wskazań w opiniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: realizowane są stacjonarnie w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć od września 2020 r.

§ 2.

 1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom klas I-III uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 obowiązują: „Procedury organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku  w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19” zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 31 sierpnia  2020 r. oraz z dnia 6 listopada 2020 r.
 2. Stołówka szkolna dla klas I – III  pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r.
 3. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa i aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS. 

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. 

 

§ 5.

Traci moc zarządzenie dyrektora z dnia 6 listopada 2020 r.

 

Małgorzata Fyda - Wiśniowska

Dyrektor Szkoły 

Data dodania: 2021-01-14 12:56:19
Data edycji: 2021-02-05 10:48:55
Ilość wyświetleń: 115

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook