Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Armii Krajowej w Gródku z dnia 06.11. 2020 r.

 

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Gródku

 

Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) zarządza się, co następuje:

 

§1

 1. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej w zakresie dotyczącym klas I – VIII.
 2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

§ 2

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut ( 30 minut zajęcia online, 15 minut praca własna ucznia, lub konsultacje indywidualne uczeń – nauczyciel).
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

§ 3

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć:

  • zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
  • nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
  • weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformach i Office 365.

 

 § 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku oraz dzienniku elektronicznym.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Małgorzata Fyda – Wiśniowska

                                                                                                                    /DYREKTOR SZKOŁY/

Data dodania: 2020-11-05 09:00:43
Data edycji: 2020-11-16 10:07:08
Ilość wyświetleń: 272

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook