Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Armii Krajowej w Gródku z dnia 26.10.2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach IV - VIII.

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. zarządzam, co następuje:

 

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. w klasach IV – VIII zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i inne wynikające z arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2020/2021
  i jego aneksów, w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku obywać się będą w trybie nauczania na odległość.
 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest dla uczniów obowiązkowe. Obecność będzie sprawdzana na każdych zajęciach przez prowadzących zajęcia i odnotowywana
  w dzienniku elektronicznym ikonką „nz".
 4. Zajęcia będą prowadzone na platformie Microsoft Teams , dziennika elektronicznego lub z wykorzystaniem innych uzgodnionych z dyrektorem aplikacji.
 5. Zajęcia będą prowadzone ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i nipedagogiczni są zobowiązani do realizacji swych obowiązków zgodnie z dotychczas obowiązującym czasem i harmonogramem pracy.
 6. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 minut (30 minut bezpośredniej wideokonferencji z uczniami, 15 minut czynności organizacyjne). Czas trwania przerw nie zmienia się.
 7. Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych młodzieży, a koordynatorami czynię wychowawców oddziałów.
 8. W czasie nauczania zdalnego realizowany jest nadzór pedagogiczny, w celu jego zapewnienia nauczyciele zakładający zespoły na platformie Microsoft Teams, dodając do nich dyrektora.
 9. Wszelkie problemy związane z organizacją zajęć, problemów technicznych i innych należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi szkoły.
 10. Nauczyciele dokumentują przebieg procesu zdalnego nauczania wpisując tematy w e – dzienniku.
 11. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach on-line, usprawiedliwienie następuje poprzez dziennik elektroniczny, tak jak w formie nauczania stacjonarnego –
  w sposób i zgodnie z terminem opisanym w statucie szkoły.
 12. W wyjątkowych  przypadkach  związanych  z  długotrwałym  brakiem  dostępu  do Internetu, istnieje możliwość usprawiedliwienia telefonicznego przez rodzica/opiekuna prawnego, po uprzednim powiadomieniu o sytuacji wychowawcy klasy.
 13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie prowadzona online za pomocą komunikatora TEAMS (spotkania online z pedagogiem szkolnym), poprzez kontakt telefoniczny (rozmowy i kontakty z rodzicami uczniów oraz z uczniami), mailowo (poprzez skrzynkę mailową oraz przez dziennik elektroniczny Vulcan).
 14. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia zdalnego.
 15. Wychowawcy klas zawiadomią uczniów i ich opiekunów o powyższych zasadach.
 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Małgorzata Fyda - Wiśniowska

/DYREKTOR SZKOŁY/

 

                                                                                                                     

Data dodania: 2020-10-26 10:05:50
Data edycji: 2020-11-16 10:08:10
Ilość wyświetleń: 284

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook