Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJArmii Krajowej w Gródku

z dnia 27.11.2020 r.

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Gródku

 

Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Do 24 grudnia 2020 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – VIII szkoły  podstawowej.
  2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

§ 2.

  1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela  z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 30 minut, 15 minut przeznaczone jest na pracę własną ucznia, lub indywidualne konsultacje z nauczyciele prowadzącym zajęcia.
  2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
  3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
  4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

§ 3.

  1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:
  2. zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć
  3. nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
  4. weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Małgorzata Fyda – Wiśniowska

Dyrektor Szkoły

Data dodania: 2020-11-27 09:23:14
Data edycji: 2020-12-09 10:24:15
Ilość wyświetleń: 105

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook