Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Konkurs na logo projektu Erasmus +

 

KONKURS NA LOGO PROJEKTU ERASMUS +

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku zaprasza chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie  na opracowanie symbolu graficznego projektu Erasmus+, w którym razem z nami biorą udział szkoły z Portugali, Turcji, Serbii oraz Macedonii.

 

„YOU START FIRST, THEN WAIT FOR THE OTHERS”

                        „ROZPOCZNIJ PIERWSZY, A NASTĘPNIE CZEKAJ NA INNYCH”

                        

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku.

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) projektu Erasmus+, w którym nasza Szkoła bierze udział.
 2. Logo wykorzystywane będzie w dokumentacji związanej z projektem, promocyjnych materiałach, stronach internetowych oraz w innych typach materiałów multimedialnych związanych z projektem.
 3. Konkurs trwa od 19.12.2020r. do 06.01.2021r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej czyli złożenia w formie pisemnej zgodny na nieodpłatne wykorzystanie logo przez Szkołę Podstawową w Gródku.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów.
 2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały  piśmienne, formy ścienne).
 3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 • Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm.
 • W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 • Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, aby znak był łatwy do reprodukcji.
 • Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.

5. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • logo powinno być ściśle związane z tematem projektu oraz zawierać elementy graficzne państw uczestniczących (flagi, symbole narodowe, charakterystyczne budowle),
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie. 
 • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy wysłać na adres szkoły: sp_grodek@interia.pl opatrzone hasłem („Konkurs  na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:
  • imię i nazwisko,
  • klasę,
  • informacje na temat techniki komputerowej wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany
  • wypełniony zalącznik do regulaminu konkursu.

2. Prace należy wysyłać do dnia 06 stycznia 2021r. na adres szkoły: sp_grodek@interia.pl

 • Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z regulaminem,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły oraz na podstawie głosowania online. 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu biorąc pod uwagę  głosowanie online na stronie Szkoły.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są  nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 18.01. 2021r.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

 

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy

Data dodania: 2020-12-19 07:22:49
Data edycji: 2020-12-19 07:43:57
Ilość wyświetleń: 872

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej